Διευκρινήσεις ΥπΑΑΤ για παράτυπους εργάτες γης και ΟΣΔΕ

Διευκρινήσεις ΥπΑΑΤ για παράτυπους εργάτες γης και ΟΣΔΕ

 

Διευκρινήσεις σε σχέση με τον υπολογισμό της αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού των ζώων, ανά εργαζόμενο, για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, προκειμένου για τη μετάκληση/απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Όπως τονίζεται στο έγγραφο «ο υπολογισμός των Μ.Α.Ε. γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία σε ισχύ δήλωση ΟΣΔΕ, διαχωρίζοντας τις συνολικές Μ.Α.Ε., σε Μ.Α.Ε.ζωικής και Μ.Α.Ε. φυτικής παραγωγής. Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης έχει περισσότερα είδη καλλιέργειας ή ζωικού κεφαλαίου, ο υπολογισμός σε Μ.Α.Ε.γίνεται για κάθε είδος ξεχωριστά και κατόπιν προστίθενται οι προκύπτουσες Μ.Α.Ε.μεταξύ τους. Ο υπολογισμός γίνεται με χρήση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων».

 

Διευκρινίζεται ότι, κατά την περίοδο υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ 2019, όπως αυτή καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την χορήγηση της βεβαίωσης, δύναται να λαμβάνεται υπόψη η δήλωση ΟΣΔΕ 2018, εφόσον δεν έχει υποβληθεί η δήλωση ΟΣΔΕ 2019. Κατά τον ίδιο τρόπο και κατ’ αντιστοιχία θα ληφθούν υπόψη οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019 και ΟΣΔΕ 2020, για την χορήγηση βεβαιώσεων το έτος 2020.

 

Αναλυτικά:

 

Για τον υπολογισμό των ωρών εργασίας που απαιτούνται ανά καλλιεργήσιμη έκταση ή αριθμό ζώων και προκειμένου να ευρεθεί μία αλγεβρική τιμή θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη αλγεβρική παράσταση:

 

Ω = ΜΑΕ * Κ / ΕΩ = ο αριθμός των ωρών εργασίας που απαιτούνται ανά είδος καλλιέργειαςή ζωικού κεφαλαίου, ετησίως.

 

1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες ανά έτος.

 

Κ = καλλιεργούμενη έκταση ή αριθμός ζωικού κεφαλαίου, ανά περίπτωση.

 

Ε = αντιστοιχία καλλιεργούμενης έκτασηςή αριθμού ζωικού κεφαλαίου, ανά εργαζόμενο, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β ́620) Κ.Υ.Α.

 

Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει ανάγκη πλήρους απασχόλησης για ολόκληροτο έτος στην αγροτική εκμετάλλευση, θα πρέπει να κατέχει καλλιεργούμενη έκταση ή ζωικό κεφάλαιο, τουλάχιστον «Ε».

 

Παράδειγμα:

 

Έστω παραγωγός καλλιεργεί 5 στρέμματα αβοκάντο.

 

Τότε:

 

ΜΑΕ = 1.750 ώρες

 

Κ = 5 στρέμματα

 

Ε = 25 στρέμματα, σύμφωνα με τηναριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β ́620) Κ.Υ.Α.

 

Επομένως: Ω = ΜΑΕ * Κ / Εάρα 1.750 * 5 / 25 = 350 ώρες.

 

Για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια των 5 στρεμμάτων αβοκάντο απαιτούνται 350 ώρες εργασίας που αντιστοιχούνσε 44 ημέρες (=350/8).

 

Συνεπώς, εφόσον υπάρξει αίτηση εργοδότη προς την αρμόδια υπηρεσία για μετάκληση ή απασχόληση παράτυπα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας στη συγκεκριμένη έκταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014, η αίτηση θα μπορεί να γίνει δεκτή μόνο κατά το μέρος που η σύμβαση αφορά σε 350 ώρες εργασίας ετησίως, κατά ανώτατο όριο. Αν ο εργοδότης έχει περισσότερα είδη καλλιέργειας, ο ανωτέρω υπολογισμός θα πρέπει να γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά και στη συνέχεια, να προστεθούν οι προκύπτουσες ώρες μεταξύ τους.

 

Ολόκληρο το έγγραφο

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.