Και με τη βούλα το ακατάσχετο των 7.500 ευρώ στις ενισχύσεις των αγροτών

Και με τη βούλα το ακατάσχετο των 7.500 ευρώ στις ενισχύσεις των αγροτών

Δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  η τροπολογία που ψήφισε η Βουλή το περασμένο Σάββατο και αφορά το ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ.

 

Η ισχύς της εν λόγω διάταξης έχει χαρακτήρα αναδρομικό και ισχύει από τις 10 Δεκεμβρίου 2018.

 

Ολόκληρη η διάταξη όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

 

Αρ φύλλου 11682. Τεύχος Α’ 218/24.12.2018:

 

Άρθρο 12

 

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014

 

Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α ́ 265), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

«5. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.

 

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

 

Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.»

 

Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από τις 10.12.2018.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.