Εγχειρίδιο διαδικασιών υποβολής αιτημάτων άρσης επικάλυψης επιλεξιμότητας

Κατηγορίες:
Δημοσιεύτηκε 22/07/2020

 

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατά παρέκκλιση για το τρέχον έτος (2019), η προθεσμία υποβολής έληξε την 18η Ιουνίου 2019. Μέχρι τις 15/7/2019, η αίτηση παραλαμβάνεται με ποινή καθυστέρησης. Μετά τις 15/7/2019 η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

 

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνονται αποδεκτές μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας για εκπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης, στις 15 Ιουλίου 2019 (όπως ορίζεται στο σημείο 7.1.2, της υπ’αριθμ. 49459/20-06-2019 εγκυκλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

 

Τροποποιήσεις αγροτεμαχίων της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.

 

Το εγχειρίδιο

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%95746%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-0%CE%9C%CE%94?inline=true

Scroll to Top